Regulamin
Drogi Kliencie,

Wszystkie for­malne kwe­stie doty­czące spraw­nego funk­cjo­no­wa­nia sklepu Black Market znaj­dują się poni­żej. Pamiętaj pro­szę, że naszym celem jest dostar­cze­nie solid­nie zapa­ko­wa­nych, nowych pro­duk­tów w moż­li­wie naj­szyb­szym cza­sie. Produkty na które patrzysz w skle­pie są zawsze dostępne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLACK MARKET

Z dnia: 01.06.2016

§ 1

Definicje

Pojęcia użyte w regu­la­mi­nie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna nie będąca osobą prawną, któ­rej prze­pisy szcze­gólne przy­znają zdol­ność prawną która ukoń­czyła co naj­mniej 13. rok życia i która doko­nuje Zamówienia w ramach Sklepu, przy czym w przy­padku nie ukoń­cze­nia przez tę osobę 18. roku życia, wyma­gana jest zgoda jej przed­sta­wi­ciela ustawowego.

Podmiot pro­wa­dzący sklep pły­towy: Czarny Rynek Ewa Kubicka, ul. Poznańska 4, 05–120 Legionowo. Prowadzący dzia­łal­ność na pod­sta­wie jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, pod­le­ga­jący wpi­sowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpi­sany pod nume­rem NIP: 5251066281, zwany także zamien­nie “Sprzedającym”

2. Produkt – Towary pre­zen­to­wane w skle­pie, płyty winy­lowe oraz CD.

3. Przedmiot trans­ak­cji – – Towary wymie­nione i opi­sane na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu. Sprzedający dokłada wszel­kich sta­rań, aby pre­zen­to­wana na stro­nach oferta, była zawsze dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej sklepu.

4. Regulamin – niniej­szy Regulamin świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną w ramach sklepu inter­ne­to­wego blackmarket.waw.pl. Regulamin jest Regulaminem, o któ­rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5. Sklep inter­ne­towy (Sklep) – ser­wis inter­ne­towy dostępny pod adre­sem www.blackmarket.waw.pl, za pośred­nic­twem któ­rego Klient może skła­dać w szcze­gól­no­ści Zamówienia.

6. Strona – Podmiot pro­wa­dzący Sklep Internetowy oraz Klient.

7. Strona Sklepu – każda strona bądź pod­strona www znaj­du­jąca się pod adre­sem www.blackmarket.waw.pl

8. Towar – rzecz ruchoma, któ­rej doty­czy Umowa Sprzedaży.

9. Umowa sprze­daży – umowa sprze­daży Towarów w rozu­mie­niu Kodeksu cywilnego(ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawie­rana pomię­dzy Usługodawcą a Klientem, z wyko­rzy­sta­niem ser­wisu inter­ne­to­wego Sklepu

10. Usługa dodat­kowa – usługa świad­czona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z cha­rak­te­rem sprze­da­wa­nych produktów.

11. Zamówienie – oświad­cze­nie woli Klienta, zmie­rza­jące bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy sprze­daży na odle­głość za pośred­nic­twem „Sklepu”, okre­śla­jące jed­no­znacz­nie rodzaj i ilość Towaru.

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Sklepu Internetowego dostęp­nego pod adre­sem www.blackmarket.waw.pl

2. Warunkiem zło­że­nia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapo­zna­nie się z niniej­szym Regulaminem i akcep­ta­cja jego posta­no­wień w cza­sie reali­za­cji Zamówienia.

3. Warunkiem korzy­sta­nia ze Sklepu Internetowego jest speł­nie­nie przez sys­tem tele­in­for­ma­tyczny, z któ­rego Klient korzy­sta nastę­pu­ją­cych mini­mal­nych wyma­gań technicznych:

a) prze­glą­darki inter­ne­towe: Internet Explorer, Chrom, Mozilla Firefox, Safari

b) mini­malna roz­dziel­czość ekranu 1280 pixeli.

4. Wszystkie pro­dukty ofe­ro­wane w skle­pie Black Market są fabrycz­nie nowe, ory­gi­nal­nie zapa­ko­wane, wolne od wad fizycz­nych i praw­nych oraz zostały legal­nie wpro­wa­dzone na rynek polski.

§ 3

Składanie zamó­wień

1. Zamówienia przyj­mo­wane są przez stronę inter­ne­tową www.blackmarket.waw.pl

2. Zamówienia skła­dane poprzez stronę inter­ne­tową można skła­dać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo­dniu przez cały rok. Jeśli zamó­wie­nia nie będą mogły być skła­dane w danym okre­sie, Sprzedający ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać o tym Klientów na głów­nej stro­nie sklepu.

3. Zakładanie konta w celu zło­że­nia zamó­wie­nia nie jest wymagane.

4. W celu popraw­nego zło­że­nia zamó­wie­nia Klient ma obo­wią­zek poda­nia danych tele-adresowych, w tym adres dostar­cze­nia prze­syłki, imię i nazwi­sko odbiorcy, adres e‑mail oraz numer tele­fonu kontaktowego.

5. W trak­cie skła­da­nia Zamówienia, Kupujący może wyra­zić zgodę na umiesz­cze­nie danych oso­bo­wych w bazie danych Sklepu w celu ich prze­twa­rza­nia w związku z reali­za­cją Zamówienia oraz dzia­łań mar­ke­tin­go­wych pro­wa­dzo­nych przez sklep Black Market.

6. Po zło­że­niu przez Klienta sku­tecz­nego Zamówienia, otrzyma on auto­ma­tyczną odpo­wiedź ze Sklepu potwier­dza­jącą przy­ję­cie zamówienia.

7. Czas roz­po­czę­cia reali­za­cji zamó­wie­nia pokrywa się z momen­tem wpływu wpłaty na rachu­nek ban­kowy podany w potwier­dze­niu zamó­wie­nia w przy­padku płat­no­ści prze­le­wem lub momen­tem doko­na­nia zamó­wie­nia w przy­padku płat­no­ści „za pobraniem”.

§ 4

Wysyłka towa­rów

1. Towar wysy­łany jest pod adres wska­zany w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia. Sklep poin­for­muje Klienta nie­zwłocz­nie o nie­pra­wi­dłowo wypeł­nio­nym for­mu­la­rzu zamó­wie­nia, który unie­moż­li­wia doko­na­nie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostar­czany za pomocą wyspe­cja­li­zo­wa­nych firm kurier­skich lub za pośred­nic­twem Inpost lub Poczty Polskiej. Jest moż­li­wość odbioru towaru na tere­nie Warszawy pod adre­sem ul. Dzika 17.

3. Przesyłka dostar­czona jest zgod­nie z ter­mi­nem poda­nym przy każ­dym pro­duk­cie na stro­nach ser­wisu. Jest to orien­ta­cyjny czas dostawy i doty­czy on zamó­wień z opcją prze­syłki „za pobra­niem”. Przy wybo­rze opcji płat­no­ści „prze­lew” do czasu poda­nego na stro­nach ser­wisu należy doli­czyć czas zaksię­go­wa­nia środ­ków na rachunku ban­ko­wym sklepu (zwy­kle 1–2 dni robocze).

4. Kupujący jest obcią­żany kosz­tami dostawy (wysyłki) okre­ślo­nymi w cen­niku trans­portu. Wysokość opłat uza­leż­niona jest od rodzaju trans­portu oraz spo­sobu płat­no­ści. Kupujący może zapo­znać się z cen­ni­kiem w każ­dej chwili kli­ka­jąc w “dostawa i płatność”.

§ 5

Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stro­nie sklepu są cenami brutto poda­nymi w zło­tych pol­skich (zawie­rają poda­tek VAT). Podane ceny nie obej­mują kosz­tów wysyłki.

2. Jako zare­je­stro­wana jed­no­oso­bowa dzia­łal­ność gospo­dar­cza sklep Black Market nie ma obo­wiązku wysta­wia­nia fiskal­nych potwier­dzeń zamó­wie­nia. Może to uczy­nić po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu przez Klienta wysta­wia­jąc elek­tor­niczną fak­turę VAT zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem mini­stra finan­sów z dnia 17 grud­nia 2010 r. w spra­wie prze­sy­ła­nia fak­tur w for­mie elek­tro­nicz­nej, zasad ich prze­cho­wy­wa­nia oraz trybu udo­stęp­nia­nia orga­nowi podat­ko­wemu lub orga­nowi kon­troli skarbowej.

3. Płatność za zamó­wiony Towar może zrealizować:

a) prze­le­wem na konto ban­kowe sklepu (nr konta: 53 1140 2017 0000 4102 0408 1311)

b) poprzez sys­tem płat­no­ści PayU (szybki prze­lew) oraz kar­tami płatniczymi:

Visa: kre­dy­towe z odro­czoną płat­no­ścią, debe­towe, biznesowe

MasterCard: kre­dy­towe, debe­towe, biz­ne­sowe, Maestro

c) za pobra­niem (przy odbio­rze towaru)

4. Koszty dostawy zostaną wska­zane w trak­cie skła­da­nia Zamówienia.

5. Termin reali­za­cji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni robo­czych, liczony od dnia wysła­nia przez Klienta Zamówienia.

6. Przed ode­bra­niem prze­syłki z poczty lub od kuriera Klient zobo­wią­zany jest spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie (w szcze­gól­no­ści należy zwró­cić uwagę na stan taśm lub plomb nakle­jo­nych na prze­syłkę). W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi zna­miona uszko­dze­nia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyj­mo­wać prze­syłki i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkody oraz skon­tak­to­wać się jak naj­szyb­ciej ze Sprzedawcą w celu wyja­śnie­nia sprawy. Brak stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści w zakre­sie stanu ilo­ścio­wego lub jako­ścio­wego prze­syłki przy odbio­rze może mieć nega­tywny wpływ na wynik roz­pa­trze­nia rosz­czeń Klienta z tytułu uszko­dze­nia czy okra­dze­nia prze­syłki w transporcie.

§ 6

Odstąpienie od zamówienia/umowy

1. Klientowi, będą­cemu kon­su­men­tem w rozu­mie­niu art. 22(1) Kodeksu cywil­nego, który zło­żył zamó­wie­nie na odle­głość, przy­słu­guje – na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa – prawo do odstą­pie­nia od zamó­wie­nia zawar­tego na odle­głość bez poda­nia przy­czyny, skła­da­jąc sto­sowne oświad­cze­nie na piśmie w for­mie mailo­wej w ter­mi­nie 10 dni.

2. Termin 10 dni jest ter­mi­nem nie­prze­kra­czal­nym i liczy się od dnia, w któ­rym nastą­piło dostar­cze­nie Towaru. Do zacho­wa­nia tego ter­minu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upływem

3. Zgodnie z ustawą, prawo do odstą­pie­nia od zamó­wie­nia przez Konsumenta jest wyłą­czone w przy­padku nagrań audial­nych i wizu­al­nych oraz zapi­sa­nych na nośni­kach pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych po usu­nię­ciu przez kon­su­menta ich ory­gi­nal­nego opakowania.

4. W przy­padku sko­rzy­sta­nia z prawa odstą­pie­nia od zamó­wie­nia, umowa/zamówienie uwa­żane jest za nie­za­wartą. To, co strony świad­czyły ulega zwro­towi w sta­nie nie­zmie­nio­nym. Zwracany w tym try­bie Towar zosta­nie przy­jęty tylko i wyłącz­nie wtedy, gdy będzie ode­słany w pełni kom­pletny, a sam pro­dukt oraz akce­so­ria będą nie­usz­ko­dzone oraz nie będą nosiły śla­dów uży­wa­nia, świad­czą­cych o innym wyko­rzy­sty­wa­niu pro­duktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5. Zwrot powi­nien nastą­pić nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 7 dni. Zakupiony Towar należy zwró­cić na adres: Dzika 17 00–172 Warszawa.

6. Zwracany przez Klienta Towar powi­nien zostać zapa­ko­wany w spo­sób zapew­nia­jący brak uszko­dze­nia w trak­cie trans­portu. Do prze­syłki zwrot­nej należy dołą­czyć pisemne oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwró­cić zapłatę.

7. Koszt opa­ko­wa­nia i ode­sła­nia Towaru ponosi Klient.

8. W ciągu dwóch dni robo­czych od otrzy­ma­nia Towaru wraz z oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od zamó­wie­nia sklep dokona spraw­dze­nia pro­duktu. Po spraw­dze­niu towaru, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wska­zane przez Klienta konto w ciągu 7 dni roboczych.

§ 7

Procedura rekla­ma­cji towaru

1. Black mar­ket jako sprze­dawca odpo­wiada wobec Klienta, będą­cego Konsumentem w rozu­mie­niu art. 22(1) Kodeksu cywil­nego, za nie­zgod­ność z Umową sprze­daży Towaru zaku­pio­nego przez kon­su­menta w zakre­sie okre­ślo­nym Ustawą o szcze­gól­nych warun­kach sprze­daży konsumenckiej.

2. Reklamacje naru­sza­jące prawa Klienta gwa­ran­to­wane ustawą lub niniej­szym Regulaminem należy kie­ro­wać na adres e‑mail: bartek@blackmarket.waw.pl. Każda rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona w ter­mi­nie 14 dni, a jeśli to nie byłoby moż­liwe, w tym samym ter­mi­nie Klient zosta­nie poin­for­mo­wany, kiedy rekla­ma­cja zosta­nie rozpatrzona.

3. Black Market nie jest pro­du­cen­tem Towarów. Produkty posia­dają gwa­ran­cję pro­du­centa lub impor­tera obo­wią­zu­jącą na tere­nie Rzeczypospolitej Polskiej. Producent ponosi odpo­wie­dzial­ność z tytułu gwa­ran­cji sprze­da­nego towaru.

§ 8

Reklamacja w zakre­sie świad­cze­nia usług

drogą elek­tro­niczną

1. Black Market podej­muje wszel­kie sta­ra­nia w celu zapew­nie­nia w pełni popraw­nego funk­cjo­no­wa­nia Sklepu w zakre­sie, jaki wynika z aktu­al­nej wie­dzy tech­nicz­nej i zobo­wią­zuje się usu­nąć w roz­sąd­nym ter­mi­nie wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści zgło­szone przez Klienta.

2. Nieprawidłowości zwią­zane z funk­cjo­no­wa­nie Sklepu, Klient powi­nien zgło­sić pisem­nie na adres e‑mail: bartek@blackmarket.waw.pl

3. W rekla­ma­cji Klient powi­nien podać swoje imię i nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji oraz rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Sklepu.

4. Black Market zobo­wią­zuje się roz­pa­trzyć każdą rekla­ma­cję w ter­mi­nie 14 dni, a jeśli to nie byłoby moż­liwe, w tym samym ter­mi­nie Klient zosta­nie poin­for­mo­wany, kiedy rekla­ma­cja zosta­nie rozpatrzona.

§ 9

Polityka pry­wat­no­ści oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych oso­bo­wych prze­ka­zy­wa­nych przez Klientów sklepu Black Market w związku z zaku­pami jest Usługodawca/Sprzedający.

2. Dane oso­bowe wyko­rzy­sty­wane są w celu reali­za­cji zamó­wień, w związku z tym mogą być prze­ka­zy­wane pod­mio­tom odpo­wie­dzial­nym za dostawę zaku­pio­nych towa­rów do klienta. Klienci maja prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz do ich popra­wia­nia. Dane są prze­ka­zy­wane dobrowolnie.

§ 10

Postanowienia koń­cowe

1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regulaminem zasto­so­wa­nie mają prze­pisy Kodeksu cywil­nego, prze­pisy ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną oraz inne wła­ściwe prze­pisy prawa polskiego.

2. Spory wyni­ka­jące ze sto­so­wa­niem niniej­szego Regulaminu i w związku z wyko­ny­wa­niem zawar­tych umów mię­dzy Sklepem a Klientami, będą roz­pa­try­wane przez sąd wła­ściwy według prze­pi­sów o wła­ści­wo­ści rze­czo­wej i miej­sco­wej zgod­nie z ustawą z dnia 17 listo­pada 1964 r. Kodeks postę­po­wa­nia cywil­nego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian do niniej­szego Regulaminu z zastrze­że­niem, iż do umów zawar­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w chwili zło­że­nia zamó­wie­nia przez Klienta.

4. Data opu­bli­ko­wa­nia Regulaminu 01.06.2016