Relacja z Record Store Day 2017

record-store-day-2017-warszawa-POLIN

W dniach 22–23.04.2017 odbył się Record Store Day, czyli święto sklepów płytowych w warszawskim muzeum POLIN. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

W POLINie zja­wiło się 40tu wystaw­ców z całej Polski – sklepy, pry­watni kolek­cjo­ne­rzy, wytwór­nie pły­towe m.in. Warner Music i Sony Music Poland, a z zagra­nicy Lanquidity i Far Out Rec..

Impreza trwała 2 dni. Można było kupić przede wszyst­kim płyty winy­lowe, cd, akce­so­ria. Było to rów­nież świetne miej­sce do wymiany poglą­dów o sta­nie pol­skiego i świa­to­wego rynku muzycz­nego, przy­szło­ści i teraź­niej­szo­ści. W impre­zie udział wzięło kilka tysięcy fanów i zbie­ra­czy płyt muzycznych- w ciągu dwóch dni muzeum odwie­dziło ponad 8 tyś. wiel­bi­cieli czar­nych krążków.

Odbyły się też kon­certy m.in. zespołu Andrew Ashong’a, Night Marks (U Know Me Records), SOTEI I Tubas Składowski.

W sali pomni­ko­wej można było zoba­czyć świetną wystawę zdjęć Eliona Paza z kul­to­wego albumu poświę­co­nego świa­to­wym dig­ge­rom „Dust & Grooves”. Przez cały czas trwa­nia imprezy posłu­chać można było setów djskich na wyso­kim pozio­mie. Była to praw­do­po­dob­nie naj­więk­sza z dotych­cza­so­wych edy­cji (ta była 7ma) RSD w Polsce.

Byliśmy tam i my i dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy odwie­dzili sto­isko Black Market. Poniżej kilka zdjęć z tego week­endu. Miłego oglą­da­nia i do zoba­cze­nia za rok!

record-store-day-2017-warszawa-POLINrecord-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLINrecord-store-day-2017-warszawa-POLINrecord-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLIN record-store-day-2017-warszawa-POLINrecord-store-day-2017-warszawa-POLIN