Sklep z płytami winylowymi Black Market zaprasza

sklep-z-plytami-winylowymi-black-market-warszawa

Sklep z płytami winylowymi i kawą na wynos Black Market powstał w 2016 roku. Nieduży lokal sklepu mieści się na obrzeżach Śródmieścia Warszawy, niedaleko Arkadii, na granicy Żoliborza, Woli i Muranowa.

Nazwa pocho­dzi bez­po­śred­nio od kla­sycz­nego albumu Weather Report i sygna­li­zuje, że zaj­mu­jemy się winy­lami (czarna płyta ana­lo­gowa). Wywodzi się rów­nież z dwu­znacz­nego zja­wi­ska, jakim jest czarny rynek, cho­ciaż dzia­łamy w 100% legal­nie. Oczywiście czarna jest też kawa ser­wo­wana w skle­pie pro­sto z ekspresu!

Jest to już trzeci sklep z winy­lami pro­wa­dzony przez Bartka Kubickiego. W latach 2003–2009 współ­two­rzył sklep wysył­kowy Techsounds, nato­miast w latach 2009–2011 sklep sta­cjo­narny WaxBox przy ulicy Chmielnej w Warszawie. W obu tych skle­pach można było kupić przede wszyst­kim nowe płyty z aktu­al­nymi tren­dami muzycz­nymi w elektronice.

Koncepcja stylistyczna sklepu Black Market to próba zaznajomienia odbiorców z jak najszerszym spektrum muzyki popularnej, ze szczególnym wyróżnieniem takich gatunków jak Jazz (Modern, Fusion), Rock (Klasyczny, Punk, New Wave), muzyka klubowa (House, Disco, Techno), Funk i Hip Hop.

W dużym stop­niu pod­stawą sty­li­styczną jest muzyka impro­wi­zo­wana i awan­gar­dowa, asor­ty­ment sklepu odpo­wiada ponad­ga­tun­ko­wym brzmie­niom, łączą­cym eklek­tycz­ność XX wiecz­nej muzyki popu­lar­nej z nowo­cze­sno­ścią współ­cze­snej tanecz­nej elek­tro­niki. Staramy się, żeby muzyka dostępna w skle­pie była moż­li­wie esen­cjo­nalna, ze względu na nie­wiel­kie gaba­ryty, po pro­stu nie zmie­ści się u nas na pół­kach muzyka prze­ciętna. Jesteśmy fanami uni­wer­sal­nego nośnika, jakim jest płyta winy­lowa, cie­płego brzmie­nia i este­tyki okła­dek płytowych!

Zapraszamy wszyst­kich entu­zja­stów winyli, kolek­cjo­ne­rów i didże­jów oraz tych, któ­rzy poszu­kują pre­zen­tów dla fanów muzyki. Mimo krót­kiego okresu ist­nie­nia sklepu mamy już sta­łych klien­tów, a wśród nich dzien­ni­ka­rzy muzycz­nych, pre­zen­te­rów tele­wi­zyj­nych i muzyków.

Właściciel sklepu w razie czego zawsze kul­tu­ral­nie i z entu­zja­zmem pomoże w wybo­rze odpo­wied­niej płyty!